Метод красное сторно

Коригувальна проводка (сторно)

Коригувальна (коригуюча) проводка – це проводка, яка використовується з метою приведення доходів і витрат у відповідність на звітну дату.

Вона відображає вже здійснену економічну діяльність, але не врахована необхідним чином.

Способи внесення виправлень в бухгалтерський облік

Механізм внесення виправлень бухгалтерським законодавством не регламентований.

В даний час розрізняють два основних способи внесення виправлень.

Помилки в облікових записах можна виправляти шляхом додаткової або коректує проводкою і методом “червоне сторно”.

Спосіб додаткового запису (проводки) застосовується, якщо при відображенні в обліку використовувалася правильна кореспонденція рахунків, однак сума господарської операції була помилково занижена.

Якщо ж сума завищена або використана невірна кореспонденція рахунків для виправлення, застосовується метод “червоне сторно”.

Обраний метод організація повинна затвердити самостійно.

При виборі того чи іншого методу потрібно враховувати, що незалежно від способу внесення виправлень сальдо по відповідному рахунку бухгалтерського обліку буде однаковим, а обороти по рахунку – різними.

Спосіб додаткового запису (проводки)

Якщо вартісні показники операції необхідно внаслідок виявленого перекручування збільшити, при цьому помилково вказана саме сума первісного запису, а не сама проводка в обліку, застосовується спосіб додаткових записів.

Виправлення проводиться шляхом внесення додаткового запису з тієї ж кореспонденцією рахунків на суму різниці між правильною сумою операції та сумою, відображеної попередньої проводкою.

Іншими словами, для виправлення помилки виконують таку ж проводку, але тільки на суму, якої бракує.

приклад

В організації було виявлено, що вартість послуг з поточного ремонту автомобіля відображена в бухгалтерському обліку в сумі 5000 грн. замість 6000 грн. (без урахування ПДВ).

Тобто сума господарської операції помилково занижена на 1000 грн.

Для виправлення помилки в бухгалтерському обліку була зроблена проводка:

Дебет рахунку 26 «Загальногосподарські витрати» Кредит рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» – 1000 грн. – Врахована в складі загальногосподарських витрат вартість послуг з поточного ремонту автомобіля, помилково не врахована раніше.

приклад

З каси підприємства виплачено заробітну плату працівникам в розмірі 20 000 грн. У бухгалтерської записи помилково вказана сума 2 000 крб., Тобто зроблено запис:

Дебет рахунку 70 “Розрахунки з персоналом з оплати праці”, Кредит рахунку 50 “Каса” – 2000 грн.

Для виправлення помилки робиться додатковий запис на суму різниці між правильною і неправильною записами – 18 000 грн. (20 000 – 2000):

Дебет рахунку 70 “Розрахунки з персоналом з оплати праці”, Кредит рахунку 50 “Каса” – 18 000 грн.

Метод “червоне сторно”

Метод «червоне сторно» універсальний. Найчастіше його застосовують при виправленні неправильної кореспонденції рахунків або при завищенні суми господарської операції.

При цьому спосіб “червоне сторно” застосовується в бухгалтерському обліку не тільки для виправлення помилок, а й для коригування облікових даних за окремими рахунками.

Якщо кореспонденція рахунків складена неправильно або при правильній кореспонденції запис зроблено на велику суму, застосовується метод “червоне сторно”, при якому складаються дві проводки:

– Неправильний запис повторюється в обох регістрах червоними чорнилом, що означає віднімання (сторнування, або знищення запису);

– Потім робиться правильний запис – додаткова проводка з правильною кореспонденцією рахунків.

Розглянемо обидві ситуації на практичних прикладах.

Приклад. При правильній кореспонденції запис зроблено на велику суму

За операції “Відпущено у виробництво матеріали на суму 5500 грн.” зроблена проводка:

Дебет рахунку 20 “Основне виробництво” Кредит рахунку 10 “Матеріали”.

Але при цьому помилково на рахунках в регістрах бухгалтерського обліку вказана неправильна сума – 55 000 грн.

У цьому випадку необхідно провести виправлення, а саме зменшити суму, відображену на рахунках.

Для цього скористаємося методом “червоне сторно”:

Повторюється червоними чорнилом неправильний запис:

Дебет рахунку 20 Кредит рахунку 10 на суму 55 000 грн.

А потім робиться правильний запис:

Дебет рахунку 20 “Основне виробництво” Кредит рахунку 10 “Матеріали” на суму 5500 грн.

При підрахунку оборотів сума, написана червоними чорнилом (сума, обведена в рамочку), віднімається, тобто розрахунок оборотів буде наступний:

55 000 – 55 000 + 5500 = 5500 грн.

Приклад. Кореспонденція рахунків складена неправильно

За операції “Видано з каси під звіт працівникові 2000 грн. Помилково складена проводка:

Дебет рахунку 70 “Розрахунки з персоналом з оплати праці” Кредит рахунку 50 “Каса”.

При цьому на рахунках в регістрах вказана правильна сума в розмірі 2000 грн.

У даній ситуації теж необхідно провести виправлення, але тепер слід прибрати 2000 грн. з регістру по рахунку 70 “Розрахунки з персоналом з оплати праці” і занести їх в реєстр по рахунку 71 «Розрахунки з підзвітними особами».

Для цього скористаємося методом “червоне сторно”:

– Спочатку повторюється червоним чорнилом неправильний запис на суму 2000 грн.

Дебет рахунку 70 “Розрахунки з персоналом з оплати праці” Кредит рахунку 50 “Каса”,

– А потім робиться правильний запис на суму 2000 грн.

Дебет рахунку 71 «Розрахунки з підзвітними особами» Кредит рахунку 50 “Каса”.

При підрахунку оборотів сума, написана червоними чорнилом, віднімається.

У підсумку виходить правильна сума і кореспонденція – Дт рахунку 71 «Розрахунки з підзвітними особами» Кт рахунку 50 “Каса” – на правильну суму 2000 грн., А неправильний запис за рахунком 70 “Розрахунки з персоналом з оплати праці” анульована.

Бухгалтерська довідка

Щоб виправити помилку потрібно оформити первинний документ, яким в більшості випадків є бухгалтерська довідка.

На її підставі вносяться коригувальні записи як в бухгалтерський, так і в податковий облік.

ПОДІЛИТИСЯ:

 • >Сторно — метод исправления ошибок в бухучёте

  Сторно – инструмент, который используется в бухгалтерии для внесения исправлений в документации, актуален при наличии ошибки в учёте.

  Что такое «красное сторно»?

  «Красное сторно» – метод для коррекции, актуальный при завышении указанных в учете сумм. Применяется следующими способами:

  • если это бумажный журнал для учета, то сторнированную запись можно обвести красной ручкой;
  • если проводка вносится в компьютерную базу, ее нужно выделить красным цветом.

  По итогам отчетного года требуется сделать подсчет, при котором сумма сторнированной записи вычитается из общей суммы. Метод коррекции определяется самим предприятием. Выбор инструмента правилами бухгалтерии не оговорен.

  ВАЖНО! Нужно иметь в виду, что сальдо будет аналогичным при использовании любого из видов сторно. Различаются обороты по бухгалтерскому счету.

  Пример «красного сторно»

  Компания сформировала резерв сомнительных задолженностей. Отражена данная операция записью:

  • ДТ 91.02 «Прочие расходы»;
  • КТ 63 «Резервы по сомнительным задолженностям». Сумма 1 200 тысяч рублей.

  Часть созданного резерва списывается. Выглядит это следующим образом:

  • ДТ 63 КТ 62. Сумма 95 000 рублей;
  • ДТ 91 (субсчет 02) КТ 63. Сумма 15 000 рублей.

  ВНИМАНИЕ! Все корректирующие проводки должны быть подтверждены бухгалтерской справкой.

  Правила сторнирования

  Правильное сторнирование решает сразу несколько задач. Корректно составленный отчет помогает быстро разобраться в проведенных торговых операциях. Он также важен для обеспечения защиты компании при налоговых проверках. Рассмотрим базовые правила внесения сторно:

  1. Если неправильно внесенная проводка была выявлена в текущем периоде до осуществления сдачи, то исправления указываются под датой завершающего квартал дня.
  2. Сторно может быть внесено на дату обнаружения, но выполняется это при наличии некоторых условий. В частности, это актуально при выявлении ошибки в периоде сдачи, который уже прошел.
  3. Каждая из корректирующих проводок должна быть подтверждена бухгалтерской справкой. В данном документе прописывается причина внесения исправлений, а также сумма новой записи.
  4. Все проводки в бухгалтерском учете должны совпадать с первичной документацией. Записи всегда подтверждаются связанными с ними бумагами. Если сведения совпадать не будут, у компании возникнут проблемы при прохождении налоговых проверок.

  Внесение сторно – относительно простая процедура. Однако на практике данная проводка вызывает немало вопросов.

  ВАЖНО! 3 пункт 10 статьи ФЗ «О бухучете» устанавливает необходимость защиты от внесения несанкционированных правок. Выполнение сторно должно быть обоснованным. В бухгалтерской справке к данной проводке должна присутствовать подпись бухгалтера, который внес сторно. Дата проводки и дата бухгалтерской справки должны совпадать.

  Что делать, если ошибка обнаружена после утверждения учета?

  Если ошибка нашлась на следующий учетный год, вносить исправления в старые учетные записи не требуется. Сторно вносится в новом учете. К примеру, в феврале 2017 года была допущена ошибка, которую нашли только в 2018 году. Корректировки вносятся в бухгалтерский учет за 2018 год. Данное правило обусловлено тем, что в отчетность прошлых лет никогда никакие изменения не вносятся.

  Ошибки прошлых лет считаются прибылью или убылью. Расход или доход должен быть отражен на счете 92 «Внереализационные доходы (расходы)». Необходимо также отразить их в строке «Прибыль (убыль) прошлых лет».

  Итак.
  Бухгалтерские документы предполагают строгое ведение отчетности. Произвольной информации в них быть не должно. Все найденные ошибки должны быть незамедлительно исправлены. Сделать это можно двумя способами:

  • сторно,
  • внесение дополнительных проводок.

  Первый способ будет актуальным в том случае, если суммы по операциям были завышены. Для корректировки недостаточно просто внести запись, которую необходимо подтвердить бухгалтерской справкой.

  Способ дополнительной записи (проводки)

  Если стоимостные показатели операции необходимо вследствие выявленного искажения увеличить, при этом ошибочно указана именно сумма первоначальной записи, а не сама проводка в учете, применяется способ дополнительных записей.

  Исправление производится путем внесения дополнительной записи с той же корреспонденцией счетов на сумму разницы между правильной суммой операции и суммой, отраженной предыдущей проводкой.

  Иными словами, для исправления ошибки выполняют такую же проводку, но только на недостающую сумму.

  Пример

  В организации было обнаружено, что стоимость услуг по текущему ремонту автомобиля отражена в бухгалтерском учете в сумме 5000 руб. вместо 6000 руб. (без учета НДС).

  То есть сумма хозяйственной операции ошибочно занижена на 1000 руб.

  Для исправления ошибки в бухгалтерском учете была сделана проводка:

  Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы» Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» — 1000 руб. — учтена в составе общехозяйственных расходов стоимость услуг по текущему ремонту автомобиля, ошибочно не учтенная ранее.

  Пример

  Из кассы предприятия выплачена заработная плата работникам в размере 20 000 руб. В бухгалтерской записи ошибочно указана сумма 2 000 руб., т.е. сделана запись:

  Дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», Кредит счета 50 «Касса» — 2000 руб.

  Для исправления ошибки делается дополнительная запись на сумму разницы между правильной и неправильной записями — 18 000 руб. (20 000 — 2000):

  Дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», Кредит счета 50 «Касса» — 18 000 руб.

  Пример. Корреспонденция счетов составлена неправильно

  По операции «Выдано из кассы под отчет работнику 2000 руб. ошибочно составлена проводка:

  Дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Кредит счета 50 «Касса».

  При этом на счетах в регистрах указана правильная сумма в размере 2000 руб.

  В данной ситуации тоже необходимо провести исправление, но теперь следует убрать 2000 руб. из регистра по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и занести их в регистр по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами».

  Для этого воспользуемся методом «красное сторно»:

  — сначала повторяется красными чернилами неправильная запись на сумму 2000 руб.

  Дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Кредит счета 50 «Касса»,

  — а затем делается правильная запись на сумму 2000 руб.

  Дебет счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» Кредит счета 50 «Касса».

  При подсчете оборотов сумма, написанная красными чернилами, вычитается.

  В итоге получается правильная сумма и корреспонденция — Дт счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» Кт счета 50 «Касса» — на правильную сумму 2000 руб., а неправильная запись по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» аннулирована.

  Правило «красного сторно»: типичные ошибки и примеры применения в бухучете (Григорьева Е., Медведева М.)

  Сторнировать ошибочную сумму можно несколькими способами.
  По ретроскидкам сторно возникает у продавца, но не у покупателя.
  Обратные проводки искажают оборот по счету.
  Ошибки в регистрах бухгалтерского учета могут быть чреваты налоговыми последствиями. Чтобы этого избежать, компании важно вовремя обнаружить возможные искажения и исправить их.
  Одним из способов корректировки является «красное сторно». Этот способ внесения исправлений применяется, если в учете дана неправильная корреспонденция счетов. Суть в том, что вначале ошибочная проводка повторяется красными чернилами (или красным цветом в компьютерной программе). При подсчете итогов в регистрах суммы, записанные красными чернилами, вычитаются из общего итога. Таким образом, неправильная запись аннулируется. После этого составляется новая проводка с правильной корреспонденцией счетов или правильной суммой.
  Отражение обратных проводок вместо сторнирования завышенной суммы влечет задвоение оборотов по счетам
  Зачастую ошибки возникают из-за невнимательности бухгалтера или сбоя в бухгалтерской программе. Например, в организацию поступил акт выполненных работ на сумму 30 000 руб. А бухгалтер по ошибке сделал запись:
  Дебет 44 Кредит 60 — 33 000 руб.
  В этом случае можно сторнировать разницу между правильной и неправильной суммой:
  Дебет 44 Кредит 60 — -3000 руб.
  Или отменить всю ошибочную сумму и отразить правильную запись:
  Дебет 44 Кредит 60 — -33 000 руб.;
  Дебет 44 Кредит 60 — 30 000 руб.
  В обоих случаях искажений в учете не возникнет. Но если бухгалтер не ведет аналитический учет, ему будет легче вспомнить причину исправления, если в учете будет отражена вся сумма операций, а не только разница.
  Кроме того, для внесения исправлений можно использовать обратные проводки — сумма, ранее учтенная по дебету счета, указывается по кредиту этого счета и наоборот:
  Дебет 44 Кредит 60
  — 33 000 руб. — отражена неправильная сумма операции;
  Дебет 60 Кредит 44
  — 3000 руб. — внесено исправление суммы.
  Итоговые сальдо по счетам будут верными, но вот обороты задвоятся. Поэтому не рекомендуем использовать такой порядок исправления.
  Напомним, что в любом случае при внесении исправлений надо составить бухгалтерскую справку, в которой указать на ошибку и обосновать ее исправление. Форма справки не унифицирована, но в ней имеет смысл отразить все обязательные реквизиты первичного документа, а также информацию, необходимую для определения причин исправления: реквизиты платежных документов, договоры, расчеты (ч. 2 ст. 9 Закона N 402-ФЗ).
  Исправлять ошибки прошлых лет через сторнирование нельзя, если отчетность прошлого года уже утверждена
  Если бухгалтер выявил ошибку, которая была допущена в прошлом году, то возможность применения метода «красное сторно» зависит от того, утверждена отчетность за прошлый год или еще нет (п. п. 5 — 14 ПБУ 22/2010).
  В утвержденную отчетность исправления не вносятся, поэтому сторнировать данные в учете за прошлый год нельзя (п. 10 ПБУ 22/2010). Ошибочно завышенную сумму операции бухгалтер исправит на дату выявления ошибки с признанием прибылей либо убытков прошлых лет или по счетам учета прочих доходов или расходов (п. п. 9 и 14 ПБУ 22/2010).
  Примечание. Ошибки прошлых лет исправлять сторнировочными записями нельзя.
  Пример 1. Воспользуемся данными примера, рассмотренного выше.
  25 ноября 2013 г.
  Дебет 44 Кредит 60
  — 33 000 руб. — допущена ошибка в сумме расходов;
  15 августа 2014 г.
  Дебет 60 Кредит 91
  — 3000 руб. — отражен прочий доход в сумме неправомерно учтенного расхода в прошлом году (ошибка оценена компанией как несущественная);
  15 августа 2014 г.
  Дебет 60 Кредит 84
  — 3000 руб. — увеличена нераспределенная прибыль (ошибка оценена компанией как существенная).
  Напомним, что такой порядок не применяется в налоговом учете. Выявленную ошибку прошлого года исправляют в том налоговом периоде, в котором она была допущена, независимо от времени ее обнаружения. Если были завышены расходы, то возникла недоимка по налогу на прибыль. Следовательно, необходимо подать уточненную декларацию по этому налогу (п. 1 ст. 81 НК РФ).
  Если с завышенной суммы расходов НДС к вычету был заявлен также в большем размере, то по НДС также придется подать уточненную декларацию.
  Примечание. «Красное сторно» не всегда означает исправление ошибок.
  Справка. Способы исправления данных в бухгалтерских документах
  Исправление бухгалтерских ошибок регламентируется Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее — Закон N 402-ФЗ) и Положением по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010).
  Для того чтобы исправить ошибки, у бухгалтеров, помимо способа «красное сторно», существует еще несколько способов:
  — корректурный способ. Применяется для исправления ошибок в первичных документах и регистрах бухгалтерского учета. Неправильное слово или сумму зачеркивают тонкой линией так, чтобы можно было прочитать первоначальный вариант, а сверху аккуратно пишут правильное значение. Исправление заверяется подписью лица, ответственного за ведение регистра, проставляется дата и печать организации (ч. 7 ст. 9 и ч. 8 ст. 10 Закона N 402-ФЗ, разд. 4 Положения о документах и документообороте в бухгалтерском учете, утв. Минфином СССР 29.07.1983 N 105, и Письмо Минфина России от 31.03.2009 N 03-07-14/38). Таким образом, исправления в регистры учета вносятся до подсчета итогов. Данный метод используют при «ручном» ведении учета, без применения компьютерных программ;
  — способ дополнительной проводки. Его используют, когда операция не была отражена своевременно или при правильной корреспонденции счетов сумма операции оказалась меньше реальной. В этом случае составляют дополнительную бухгалтерскую проводку на сумму операции или на разницу между правильной и отраженной суммами. При этом составляется бухгалтерская справка, в которой поясняются причины исправления. Таким образом, исправляются ошибки, выявленные как в текущем, так и в прошлых периодах.
  Предоставление ретроспективных скидок влечет сторнирование выручки для продавца, покупатель не меняет стоимость товаров
  Сторнировать ранее проведенные операции бухгалтерам приходится не только в случае допущения ошибок, но и при предоставлении скидок по итогам отгрузок за прошедший период. То есть после того, как продавец отгружает товары и отражает у себя выручку, а покупатель принимает эти товары на учет. По итогам периода на уже отгруженные товарно-материальные ценности продавец предоставляет скидку (например, за большие объемы покупок).
  По правилам бухгалтерского учета выручка признается исходя из всех предоставленных покупателям скидок и наценок (п. п. 6 и 6.5 ПБУ 9/99 «Доходы организации», утв. Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н).
  Пример 2. Продавец отгрузил покупателю первую партию товара на сумму 11 800 руб., в том числе НДС — 1800 руб.
  Затем в течение месяца вторую партию на 23 600 руб., в том числе НДС — 3600 руб.
  По итогам месяца продавец предоставил скидку на отгруженный товар в размере 10%:
  11 800 руб. + 23 600 руб. = 35 400 руб.;
  35 400 руб. x 10% = 3540 руб., в том числе НДС — 540 руб.
  Продавец в учете делает следующие бухгалтерские записи:
  15 июля 2014 г.
  Дебет 62 Кредит 90
  — 11 800 руб. — отражена выручка от реализации;
  Дебет 90 Кредит 68
  — 1800 руб. — начислен НДС с выручки от реализации;
  25 июля 2014 г.
  Дебет 62 Кредит 90
  — 23 600 руб. — отражена выручка от реализации;
  Дебет 90 Кредит 68
  — 3600 руб. — начислен НДС с выручки от реализации.
  4 августа покупателю предоставлена скидка 10% на отгруженный товар (3540 руб.):
  Дебет 62 Кредит 90
  — -3540 руб. — сторнирована ранее отраженная выручка на сумму скидки;
  Дебет 90 Кредит 68
  — -540 руб. — уменьшен НДС с выручки после выставления корректировочного счета-фактуры.
  Покупатель при получении ретроспективной скидки корректировать стоимость оприходованных товаров не может (п. 12 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов, утв. Приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н). Поэтому скидку он отразит как прочий доход, даже если она получена в том же году, что и приняты на учет товары:
  15 июля 2014 г.
  Дебет 41 Кредит 60
  — 10 000 руб. — отражены приобретенные товары;
  Дебет 19 Кредит 60
  — 1800 руб. — отражен НДС со стоимости товаров;
  Дебет 68 Кредит 19
  — 1800 руб. — поставлен к вычету НДС со стоимости товаров;
  25 июля 2014 г.
  Дебет 41 Кредит 60
  — 20 000 руб. — отражены приобретенные товары;
  Дебет 19 Кредит 60
  — 3600 руб. — отражен НДС со стоимости товаров;
  Дебет 68 Кредит 19
  — 3600 руб. — поставлен к вычету НДС со стоимости товаров.
  4 августа покупателю предоставлена скидка 10% на отгруженный товар (3540 руб.):
  Дебет 60 Кредит 91
  — 3000 руб. — отражены прочие доходы на сумму полученной от продавца скидки.
  После получения документа от продавца о предоставлении скидки или получения корректировочного счета-фактуры покупателю нужно восстановить НДС со стоимости товаров, принятый к вычету:
  Дебет 19 Кредит 60
  — 540 руб. — отражен НДС на сумму скидки.
  При этом предоставление скидок на товары, отгруженные в прошлом году, продавец отражает в учете без применения сторнировочных записей, а проводит по счету 91 «Прочие доходы и расходы» (План счетов и Инструкция по его применению, утв. Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н).
  Сторнировочные записи отражаются при возврате товара в том же году, что и продажа
  Выручка от продажи товара в бухучете продавца отражается в момент перехода права собственности к покупателю (п. 12 ПБУ 9/99). У покупателя право собственности возникает с момента передачи ему товара продавцом — вручения товара покупателю или же перевозчику (ст. ст. 223 и 224 ГК РФ).
  Если покупатель возвращает часть товара продавцу, это означает, что право собственности не перешло. Поэтому у продавца нет оснований учитывать выручку от продажи этих товаров — он вносит в учет корректировки.
  Примечание. При возврате товаров покупателем или предоставлении ретроскидки продавец сторнирует выручку.
  На выявленный брак покупатель составляет акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей, который является юридическим основанием для выставления претензии продавцу. И уже на основании выставленной покупателем претензии в учете у продавца появляются записи красными чернилами.
  Пример 3. 25 апреля 2014 г. ООО «Компания 1» отгрузило ООО «Компания 2» морозильные камеры в количестве 3 штук по цене 24 780 руб. за штуку (в том числе НДС — 3780 руб.).
  Себестоимость одной камеры составляет 17 000 руб.
  6 мая 2014 г. ООО «Компания 2» присылает ООО «Компания 1» претензию о том, что одна из поставленных камер оказалась бракованной, и возвращает ее.
  В тот же день продавец перечисляет денежные средства за возвращенную продукцию.
  В бухгалтерском учете продавец делает следующие записи:
  25 апреля 2014 г.
  Дебет 62 Кредит 90
  — 74 340 руб. — отражена выручка за реализованную продукцию;
  Дебет 90 Кредит 68
  — 11 340 руб. — начислен НДС на основании счета-фактуры;
  Дебет 90 Кредит 43
  — 51 000 руб. — списана себестоимость реализованной продукции;
  6 мая 2014 г.
  Дебет 62 Кредит 90
  — -24 780 руб. — сторнирована ранее отраженная выручка;
  Дебет 90 Кредит 43
  — -17 000 руб. — откорректирована ранее списанная себестоимость реализованной бракованной продукции;
  Дебет 90 Кредит 99
  206
  — -4000 руб. — откорректирована ранее отраженная прибыль от реализации бракованной продукции;
  Дебет 90 Кредит 68
  — -3780 руб. — заявлен вычет НДС с возвращенной продукции;
  Дебет 43, 28 Кредит 43
  — 17 000 руб. — прием продукции, возвращенной покупателем, на склад на основании акта;
  Дебет 62 Кредит 51
  — 24 780 руб. — возвращены денежные средства за бракованную продукцию.
  Примечание. Когда еще применяется метод «красное сторно»
  Организации прописывают в учетной политике, каким образом они ведут учет готовой продукции — по фактической себестоимости на счете 43 «Готовая продукция» или по нормативной, когда наряду со счетом 43 применяется счет 40 «Выпуск готовой продукции». Счет 40 применяется на небольших производствах и при небольшой номенклатуре продукции.
  В конце каждого месяца организация сопоставляет сальдо счета 40 по дебету и кредиту. Отклонение показывает разницу между фактической себестоимостью и плановой. Превышение нормативной себестоимости над фактической (экономия) сторнируется по кредиту счета 40 и дебету счета 90 «Продажи». Перерасход — превышение фактической себестоимости над нормативной — списывается с кредита счета 40 в дебет счета 90 «Продажи» дополнительной записью.
  Кроме того, записи «красным сторно» постоянно встречаются в учете организаций розничной торговли, ведущих учет по продажным ценам. Такие организации формируют цену реализации товаров исходя из цены, по которой они приобретали товары у поставщиков, и торговой наценки.
  Суммы торговой наценки (скидок, накидок) по товарам, проданным, отпущенным или списанным из-за естественной убыли, брака, порчи, недостачи, продавец сторнирует по кредиту счета 42 «Торговая наценка» в корреспонденции с дебетом счета 90 «Продажи».
  Читайте на e.rnk.ru. Порядок налогового учета скидок покупателю и других мероприятий по увеличению продаж
  Какова позиция ведомств и судов по вопросу учета расходов на выкладку товаров в торговом зале, отправку рекламных СМС-сообщений, проведения промоакций и раздачу образцов товара? Признается ли безвозмездной передачей для целей налогообложения прибыли предоставление товаров в обмен на накопленные баллы?
  Ответы на эти вопросы, а также об иных сложных моментах налогообложения скидок читайте на сайте e.rnk.ru в статьях «Нюансы учета затрат на стимулирование потенциальных и существующих клиентов» // РНК, 2014, N 7 и «Ретроспективные скидки стали более безопасными по сравнению с выплатой премий и бонусов покупателям» // РНК, 2012, N 9.
  Если возврат товара происходит в следующем за продажей году, то продавцу сторнировать выручку не нужно. В этом случае в составе прочих расходов он отразит убыток прошлых лет, выявленный в текущем году (п. 11 ПБУ 10/99 «Расходы организации», утв. Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н).

  Внимание: исправление

  По своей сути сторнирование — это корректировка уже сделанной положительной проводки. Поэтому такая проводка всегда имеет знак «минус» и выделяется из-за этого красным цветом. Сам знак «минус» не ставится, ведь его сочетание с деньгами противоречит законам математики и логики. Для того чтобы было понятно, что эту сумму нужно не прибавить, а отнять, и используется красный цвет. Ведь все обычные записи делают либо черным либо синим цветом, а сторно всегда выполняется:

  • красной ручкой в бумажных регистрах;
  • шрифтом красного цвета при использовании компьютерной техники и специальных программ.

  Происходить это может как по дебету, так и по кредиту и всегда означает, что выделенную таким способом сумму следует отнять при подведении итогов. В принципе бухгалтер может заменить такую корректировку обычными проводками, так называемыми обратными, тем самым увеличив обороты по счетам. В результате лишние суммы все равно придется вычитать, но уже после подведения итогов, что достаточно неудобно, а также увеличивает риск получить недостоверный баланс.

admin